موضوعات = آنالیز ریاضی و کاربردهای آن
اندازه قطری و آنتروپی دستگاه‌های دینامیکی

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 53-62

10.22091/maa.2023.9496.1005

مهدی رحیمی؛ ناهید بیدآبادی


مقدمه‌ای بر قضیه رادو و مسائل مرتبط

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 83-96

10.22091/maa.2023.9445.1002

محمود محمدزاده جعفرآبادی؛ محمد اکبری توتکابنی


{**}^A-دوتصویری جبرهای باناخ

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 128-140

10.22091/maa.2023.9829.1011

مهدی رستمی؛ امیر سهامی