فرایند پذیرش مقالات

 • دریافت مقاله  از سامانه مجله "جبرهای اندازه و کاربردها"   https://maa.qom.ac.ir

 •  در مرحله نخست، مقاله از جهت تطابق با رویکرد مجله و موضوعات مورد پذیرش مجله بررسی می شود (مقاله باید مربوط به یکی از حوزه های ریاضی باشد که در سایت مجله ذکر شده است)

 • در صورت عدم مشابهت، مقاله از حیث مطابقت با ضوابط بررسی می شود و در صورتی که فاقد ضوابط اولیه باشد (مشخصات نویسندگان کامل وارد نشده باشد، تعهد نامه و فرم عدم تعارض منافع ضمیمه نشده باشد ) مقاله برای تکمیل به نویسنده عودت داده می شود.
 • پس از تکمیل اطلاعات توسط نویسنده،  سر دبیر به ارزیابی اولیه مقاله می پردازد (در این مرحله سردبیر مقاله را بر اساس استانداردها و اولویت های مجله بررسی می کند. مقالاتی که فاقد این معیارها هستند مورد پذیرش قرار نمی گیرند.)

 • در صورت عدم تایید، اعلام به نویسنده مسئول حدکثر تا  دو هفته بعد از ارسال 

 • در صورت تایید اولیه توسط سردبیر ارسال نامه به نویسنده جهت برخی اصلاحات احتمالی اولیه مقاله
 • ارسال مقاله به داوران

 • نشست هفتگی با سر دبیر مجله جهت رفع برخی از ابهامات در مقالات
 • ارسال پیشنهادات اصلاحی داوارن،  بعد از ارزیابی به نویسنده یا نویسندگان مسئول

 •  ارسال مقاله به داور نهایی بعد از انجام اصلاحات

 • در صورتی که مقاله مورد تایید نهایی داوران قرار گیرد اماده طرح درجلسه هیئت تحریریه می شود.
 •  
 • تصمیم گیری نهایی در باره پذیرش یا عدم پذیرش مقالات در جلسه هیئت تحریریه
 •  
 •  
 •  ارسال مقاله های تایید شده هر شماره به بخش ویراستاری سامانه مجله
 •  
 • ارسال مقاله های ویراستاری شده به صفحه آرا از طریق سامانه
 •  
 • ارسال مقاله های صفحه آرایی شده به نویسندگان جهت بازبینی و تایید نهایی  (در صورت هرگونه مغایرت در نام و مشخصات نویسندگان و یا جابجا شدن صفحات و جدولها و نمودارها باید به سامانه نامه بفرستند)
 •  
 • مرحله چاپ الکترونیکی مجله در سامانه مجله