راهنمای نویسندگان

 مجلۀ "جبرهای اندازه و کاربردها" به زبان فارسی (به همراه چکیدۀ مبسوط انگلیسی) مقاله می پذیرد.

برای ارسال مقاله به نشریۀ "جبرهای اندازه و کاربردها" لازم است از قالب زیر استفاده شود. لازم به ذکر است که توضیحات ضروری در مورد نحوۀ نگارش مقاله، در فایل نمونه (فایل زیر) نوشته شده است و مقاله باید با توجه به این توضیحات آماده شود. شایان ذکر است مقالاتی که بر اساس شیوه نامۀ زیر تهیه نشوند به نویسندگان محترم بازگردانده خواهند شد.

نمونه فارسی