دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 1-140 
مقدمه‌ای بر قضیه رادو و مسائل مرتبط

صفحه 83-96

10.22091/maa.2023.9445.1002

محمود محمدزاده جعفرآبادی؛ محمد اکبری توتکابنی