کلیدواژه‌ها = اندازۀ ارگودیک
اندازه قطری و آنتروپی دستگاه‌های دینامیکی

دوره 1، شماره 1، مهر 1402، صفحه 53-62

10.22091/maa.2023.9496.1005

مهدی رحیمی؛ ناهید بیدآبادی